Privacy

Als adoptanten van enkele graven van Amerikaanse militairen die ter aarde zijn gesteld op de Nederlands Amerikaanse Begraafplaats in Margraten, begrijpen en respecteren wij de behoefte om op onderzoek uit te gaan naar het leven van de soldaten in een graf ver van hun thuisland. Het zorg dragen voor een persoon die gestorven is in een verschrikkelijke oorlog die de vrijheid terugbracht naar miljoenen mensen, is een respectabele geste, maar deze geste veronderstelt ook een aantal verantwoordelijkheden. Een van deze verantwoordelijkheden is het respecteren van de privacy van anderen. Het recht op privacy is een van de de hedendaagse rechten beschermd door de wet. Het is tevens een van de onderscheidende verworvenheden van een (Europese) democratische samenleving waarvoor deze jonge soldaten decennia geleden hun leven hebben gelaten.

Niet alleen omdat de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot privacy strikter is dan de Amerikaanse Privacy Act, maar met name omdat deze website onderhouden wordt door Nederlandse burgers, achten wij op de eerste plaats de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing ;

Artikel 1.b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Persoonlijke gegevens spelen een belangrijke rol op vele terreinen. Echter deze persoonlijke gegevens dienen ook beschermd te worden om de rechten en vrijheden van individuele burgers veilig te stellen.

In navolging op de Wet bescherming persoonsgegevens, ziet het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), als een onafhankelijk orgaan er op toe dat persoonlijke gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd worden, en dat het recht van de burger op privacy gegarandeerd wordt, zowel nu maar ook in de toekomst. Het CBP adviseert de regering inzake wetgeving, toetst gedragscodes, toetst reglementen, analyseert nieuwe technologische ontwikkelingen, doet voorlichting, doet bemiddeling en klachtbehandeling, evalueert het verwerken van persoonlijke gegevens en, indien nodig, handhaaft het CBP de wet.

Voor meer informatie over het CBP kunt u terecht op de volgende website : College Bescherming Persoonsgegevens

Informatie die gepubliceerd wordt op Fallen But Not Forgotten wordt enkel gegeven conform artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens : de betrokkene heeft voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming verleend.

Of u nou Nederlands of Amerikaans burger bent, wij verwachten van u dat u de privacy van anderen respecteert. Indien een onderzoek van welke aard dan ook op enige vorm van protest stuit, gelieve dan meteen de onderzoeksactiviteiten te staken.